Our Team Member

Dambar Shahu

Kalpana Maharjan

Abhishek Ghimire

Sudarshan Bikram Karki

Purushottam Dahal

Drona Parajuli

Basanta Purush

Prakash Adhikari

Sudip Pokharel

Lawa Pyakurel

Agan Gautam

Sabina Gopali

Megha Reule

Binda Ghimire

Indra Basnet

Suman Basnet